ඡායාරූප එකතුව - වැඩමුළු

විදුනැණ සම්මන්ත්‍රණය- මරඳගහමුල
විදුනැණ සම්මන්ත්‍රණය - භලාවත
විදුනැණ සම්මන්ත්‍රණය - දංකොටුව
විදුනැණ සම්මන්ත්‍රණය - අස්වැද්දුම සුභාරතී විද්‍යාලය කුලියාපිටිය
විදුනැණ සම්මන්ත්‍රණ 2020 - මාතලේ
විදුනැණ සම්මන්ත්‍රණය 2020- නිකවැරටිය
විදුනැණ සම්මන්ත්‍රණය 2020 - දඹුල්ල