ඡායාරූප එකතුව - විශේෂ උත්සව

නව අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන එළිදැක්වීමේ සමාරම්භක උළෙල
අධ්‍යාපන පුවත්පත් එළිදැක්වීම
කූරගල සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය
නව මුහුණුවරකින් යුතු අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන මුද්‍රණ කටයුතු ආරම්භ කිරීම
වාර්ෂික අලුත් අවුරුදු සැමරුම
අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන නියෝජිත හමුව - 2021
කූරගල ව්‍යපෘතිය සමාරම්භක උත්සවය
බලංගොඩ නගරයේදී පැවැත්වූ පහන්ටැඹ වැඩසටහන